banner
image ยินดีต้อนรับเข้าสู่โปรแกรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน image
งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 179 หมู่ที่ 5 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
โทรศัพท์ 054-710411 โทรสาร 054-710411