banner
ขั้นตอนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. การคัดกรองนักเรียน
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
4. การพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน
5. การส่งต่อ

 

 
งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 179 หมู่ที่ 5 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
โทรศัพท์ 054-710411 โทรสาร 054-710411